Ιστορικό

Πληθυσμός

Παραδόσεις
Ο Φόνος του Μαύρου
Εκκλησίες - Ιερείς
Τοπωνύμια
Νομές Νερού
ΣΠΕ Πρόοδος
Πεσόντες
Δολοφονηθέντες
Αγνοούμενοι
Απόλλων
Αυγερινός
Ελιόμυλος
Ανακοινώσεις
Ποιήματα
Φωτογραφίες
Νιοχωρίτες επαγγελματίες
 

Ελιόμυλος

Ιδρυση - Λειτουργία

Η απόφαση για λειτουργία σύγχρονου για την εποχή ελιόμυλου στο χωριό λήφθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1948. Μια ομάδα φιλοπρόοδων κατοίκων κυρίως του Νέου Χωρίου και μερικών από τα γύρω χωριά – συμπεριλαμβανομένου και ενός Τουρκοκύπριου Νιοχωρίτη - διαπίστωσε την ανάγκη για τη δημιουργία ελιόμυλου με σύγχρονα μηχανήματα. Έτσι, κατά την πιο πάνω ημερομηνία έγινε γενική συνέλευση και αποφασίσθηκε η ίδρυση της εταιρείας : Ελαιουργία Νέου Χωρίου ( Κυθραίας ) και Περιχώρων « Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Λτδ » - Oilworks of Neo Khhorio ( Kythreas) and Neigbourhood “ SYNERGASIA Ltd”.

H εταιρεία είναι μετοχική και εκδόθηκαν 500 μετοχές προς ₤5.00 η καθεμιά. Έτσι δημιουργήθηκε κεφάλαιο ₤2.5000 για την αγορά της γης και των μηχανημάτων. Στις 17 Μαρτίου 1948 ο δικηγόρος της εταιρείας Κυριάκος Παύλου Ρωσίδης κατέθεσε στο δικαστήριο την εταιρική σύμβαση, ενώ το πιστοποιητικό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη κατατέθηκε στις 16 Απριλίου 1948.

Σύμφωνα με το καταστατικό σκοποί της εταιρείας είναι :

  • Έκθλιψη λαδιού
  • Κονσερβοποίηση ελιών

Σύμφωνα με το καταστατικό η εταιρεία διοικείται από : τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο, το διευθυντή και το εποπτικό συμβούλιο. Κατά την ψηφοφορία σε γενική συνέλευση μία ψήφο είχαν όσοι κατείχαν 1 – 5 μετοχές, δυο ψήφους από 6-10, τρεις ψήφους από 11-20 και 4 ψήφους από 20 -30.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννιαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και τα μέλη.

Το εποπτικό συμβούλιο είναι πενταμελές και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, η υπηρεσία είναι άμισθος, διετής και δεν μπορεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου(ΔΣ) να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ). Το ΕΣ συνέρχεται μια φορά κάθε τρεις μήνες και εκτάκτως αν το ζητήσει ο πρόεδρος του ΔΣ ή ο διευθυντής. Επίσης υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τις εργασίες της εταιρίας και ελέγχει τα βιβλία, το ταμείο και τους λογαριασμούς.

Η Γενική συνέλευση διορίζει ελεγκτές.
Αναφορικά με μερίσματα και δημιουργία αποθεματικού, δίδεται 75% των κερδών ως μέρισμα και το 25% για αποθεματικό.

- Λειτουργία και αλευρόμυλου
Στις 16 Ιουλίου 1950 η γενική συνέλευση αποφασίζει τροποποίηση του καταστατικού πράγμα που γίνεται στις 10 Αυγούστου 1950 και προστίθενται και οι πιο κάτω σκοποί της εταιρείας:

  • Ιδρυση και εκμετάλλευση αλευρόμυλων
  • Αγορά γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων προς ενοικίαση ή μεταπώληση τούτων
  • Καλλιέργεια, αγορά, πώλησις και διάθεσις γεωργικών προϊόντων
  • Εύρεση και εκμετάλλευση νερού

Έτσι το 1952 εκαταστάθηκε νέος αλευρόμυλος για αλευροποίηση κριθής.

- Ισολογισμοί
Στις 31 Δεκεμβρίου 1948 ο ισολογισμός ήταν ισοσκελισμένος με το ποσό £3473, 12 σελίνια και 7,5 γρόσια. Η αξία των μηχανημάτων ήταν £2482 και το κτίριο £927. Σημειώθηκε κέρδος £140, 12 σελίνια και 7,5 γρόσια.

Στις 31.12.1950 ο ισολογισμός ήταν ισοσκελισμένος με το ποσό £3210, 16 σελίνια και 0 γρόσια.
Η τελευταία γενική συνέλευση έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου 1973 . Για το οικονομικό έτος που έληξε το 1972, σημειώθηκε κέρδος £139, αλλά υπήρχαν ζημιές £1195 από προηγούμενα χρόνια.

Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο απάρτιζαν οι πιο κάτω:

Γ. Κορέλλης, πρόεδρος
Χρ. Βακανάς, Γραμματέας
Α. Τσιάρρης, Ταμίας
Σοφ. Ζερβός, Αθ. Σιόρρης, Παπαδιομήδης Κωνσταντίνου, Α. Σαββίδης, Χατζηαντρέας Σοφοκλέους και Λοΐζος Χρίστου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1.Γεώργιος Λέβας, δάσκαλος, Νέο Χωρίο, αρ. μετοχών 8
2.Γεώργιος Κορέλλης, δάσκαλος, Νέο Χωρίο, αρ. μετοχών 10
3.Χριστοφής Βακανάς, γεωργός, Νέο Χωρίο, αρ. μετοχών 12
4. Κυριάκος Τταλαττίνης, γεωργός, Νέο Χωρίο, αρ. μετοχών 10
5.Χρίστος Σκλάβος, γεωργός, Νέο Χωρίο, αρ. μετοχών 8
6.Μεχμέτ Κεμάλ Ντενίζ, γεωργός, Νέο Χωρίο, αρ. μετοχών 8
7. Βαρνάβας Παπανασταίου, δάσκαλος, Παλαίκυθρο, αρ. μετοχών 5
8.Στέλιος Μαϊμάρης, γεωργός, Τραχώνι , αρ. μετοχών 4
9.Σάββας Σάββα, γεωργός, Βώνη , αρ. μετοχών 1

- Κατανομή μετοχών
Από τη μελέτη του σχετικού φακέλου προκύπτει ότι 374 μετοχές είχαν Νιοχωρίτες ( 291 Ελληνοκύπριοι και 83 Τουρκοκύπριοι ) 40 μετοχές οι Βωνιάτες, 28 οι Τραχωνίτες και 7 οι Παλαικυθρίτες, εκ των οποίων ο ένας Τουρκοκύπριος. Σύνολο 449 μετοχές. Οι υπόλοιπες 51 δεν εντοπίστηκαν στο φάκελο.

Κατάλογος μετόχων